Курсова робота на тему icon

Курсова робота на тему

Реклама:Скачати 66.45 Kb.
НазваКурсова робота на тему
Дата конвертації17.05.2013
Розмір66.45 Kb.
ТипДокументи
джерело


Курсова робота

на тему:

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГОРЩИНИ”


ЗМІСТ

ВСТУП 3

Основний текст відсутній. Завантажте повну версію. 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5

ВСТУП


Історичний аналіз розвитку людської цивілізації по­казує, що індивідуальні потреби, добробут, економічна та соціальна безпека як окремої людини, особистості, так і цілих спільнот, формуються не ізольовано від соціально­го середовища, а в певній системі поглядів, почуттів, цін­ностей та уявлень, які реалізуються за реальних су­спільних відносин та діяльності відповідних політичних інститутів. Одним із головних предметів вивчення та за­собом реалізації процесів соціального буття є соціальна сфера — як суспільний феномен, так і вид практичної діяльності людства.

Соціально-економічні фактори країн є однією із найважливіших основ суспільного життя. Діяльність держави та інших політичних інститутів і громадських об’єднань з метою удосконалення соціальної сфери є соціальною політикою в широкому розумінні. Головним завданням соціальної політики є забезпечення функціонування всієї системи соціально-політичних інститутів, формування оптимального співвідношення між різними формами, методами, засобами з метою одержання очікуваних результатів. Такими результатами повинні стати: зменшення бідності та нерівності в світі; уникнення економічної та соціальної маргіналізації недієздатних членів світової спільноти; зростання економічної та соціальної безпеки працездатних груп населення на основі їхньої власності ініціативи, самореалізації та самодостатності.

В цій курсовій роботі ми розглянемо соціально-економічну характеристику Угорщини.

Актуальність теми дослідження. Соціальна-економічна сфера країн є однією із найважливіших основ суспільного життя. Діяльність держави та інших політичних інститутів і громадських об’єднань з метою удосконалення соціальної сфери є соціальною політикою в широкому розумінні. Головним завданням соціальної політики є забезпечення функціонування всієї системи соціально-політичних інститутів, формування оптимального співвідношення між різними формами, методами, засобами з метою одержання очікуваних результатів. Такими результатами повинні стати: зменшення бідності та нерівності в світі; уникнення економічної та соціальної маргіналізації недієздатних членів світової спільноти; зростання економічної та соціальної безпеки працездатних груп населення на основі їхньої власності ініціативи, самореалізації та самодостатності.

Об’єктом дослідження курсової роботи є соціально-економічна характеристика Угорщини.

Предметом дослідження роботи є особливості розвитку соціальної сфери та економіки Угорщини.

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є детальне вивчення та аналіз соціально-економічних чинників Угорщини. Для досягнення мети необхідно вирішити такі питання:

 • проаналізувати існуючі в науковий літературі погляди щодо теоретико-методологічного дослідження країн;

 • дослідити особливості соціально-економічного розвитку Угорщини;

 • охарактеризувати історико-географічні особливості регіону;

 • дати характеристику природним умовам та ресурсам Угорщини;

 • визначити вплив промисловості та сільського господарства на економіку країни;

 • дати характеристику рекреаційних зон Угорщини;

 • дослідити перспективи розвитку та екологічні проблеми країни.

Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: системний, соціологічний, історичний, порівняльний, спостережень, системного аналізу, економічно-математичний, статистичний, прогнозування. У ході дослідження зроблена характеристика соціально-економічного стану Угорщини. Застосування цих методів дослідження дало можливість всебічно розглянути та розкрити дану тему.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.
^

Основний текст відсутній. Завантажте повну версію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Болотин Б. Социально-экономические показатели Запада и России // МЭ и МО. - 1999. - № 8. – с.114.

 2. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.— К.: ВЦ «Академія», 2005.— 704 с

 3. Безуглий В. В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. — 688 с.

 4. Берданова 0. Нормативно-правові аспекти реформування системи соціального захисту населення "Вісник УАДУ. – 2002. – №3. – с.302 – 306.

 5. Борецкая Н. Социальная защита как ведущая категория социальной политики государства// Менеджер. – 1999. – №5. – С.121– 124.

 6. Вишневская Н. Рынок рабочей силы - новые тенденции // МЭ и МО. - 1999. – № 8. – с.20.

 7. Волков Ю.Е. Достижения и задачи социальной политики // Социальная политика / Сост. и ред. А. Райкевич; Пер. с польск. Предисл. и общ. ред. д-ра філос. наук, проф. Ю. Е. Волкова. – М.: Прогресс, 1977. – с. 366 – 399.

 8. Все о Венгрии, Будапешт Корвина 1988.

 9. Герасимов В.Г. Венгрия сегодня. – М. – 2006. – 215 с.

 10. Говорова Н. Бедность в европейских странах с переходной экономикой//Современная Европа. Институт Европы РАН. – 2001, № 2 (апрель – июнь) – с. 100.

 11. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность. Глава 3. Экономический рост, неравенство и бедность. – М., Всемирний банк, 2001. – с. 64 – 68.

 12. Делей Я. Выиграют ли новобранцы от вступления в ЕС? // Социс. – М., 2002, № 8. – с. 67. 

 13. Дахно І.І., Тимофієв С. М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. - К.: МАПА, 2005. - 608 с

 14. Дікон Б. Глобальна соціальна політика.-К.: Основи, 1999. – 346 с.

 15. Економічний розвиток і державна політика: практикум. Вип.8. Соціальна політика. – К.: вид-во "К.І.С.", – 2002. – 240.

 16. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник /За ред. Кузика СП. — Львів: Світ, 2002. — 672 с.

 17. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с.

 18. Маков Д.С. Венгрия. М. – 1990

 19. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч. 1.  Глава ІХ. Некоторые  итоги социального развития. Социальная цена реформ. – М.: Наука, 2002. – (516 с.) – С. 260 – 261. 

 20. Европейская экономическая комиссия. Женева. Обзор экономического положения Европы. 2002 год, №1. – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2002. – С. 239.

 21. Норман Дейвіс. Європа. Історія. - Київ, 2000

 22. Попова І.М. Соціальна політика і парадокси буденної свідомості // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наукових статей. – К.: НВФ “Студцентр”/ НІКА-Центр, 1998. – С.135–144.

 23. Парсонс Т. Общий обзор // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с.

 24. Радиш Я. Рівень здоров’я громадян України як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я// Вісник УАДУ. – 2002. – №3. – С. 306 – 315.

 25. Региональная экономика. / Тяглов С.Г., Чер­ныш Е.А., Молчанова Н.П., Черненко О.Б., Нови­кова А.А., Левицкая Н.А., Молчанов И.Н., Салтанова Т.А. / Под ред. профессора Н.Г. Кузнецова и профессора С.Г. Тяглова. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 320 с.

 26. Саєнко Ю.І. Соціальна політика в період трансформації суспільства; Куценко О.Д. Социальная политика в регулировании процессов стратификации // Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков: Основа, 1997. – с.174 –191.

 27. Солдатенко М. Стратегія подолання бідності// Україна К.: – 2003. – №39. – с.4.

 28. Соціальна політика держави та стратегія адаптації населення в умовах соціально-економічної кризи: Наук.-практ. конф. Київ, квітня 1998 р. – К.,1998.

 29. Социально-экономическая география зарубежного мира /Под ред. В.В.Вольс­кого. — М., 1998.

 30. Скуратівський В. Соціальна сфера і соціальна політика в умовах утвердження базових засад сталого людського розвитку// Вісник УАДУ. – 2002. №4. – С.281-284.

 31. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч. 1.  Глава ІХ. Некоторые  итоги социального развития. Социальная цена реформ. – М.: Наука, 2002. – (516 с.) – с. 249 – 262. 

 32. Шестакова Е. Реформирование системы социальной защиты населения в странах Восточной Европы // МЭ и МО. – 1997. – № 1. – С.46.

 33. Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Масляк П.О. Географія: Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Відповіді на всі запитання нової програми. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання»,КОО, 2004. – 455 с.

 34. Юрківський В. М. Країни світу: Довідник. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

 35. Юрківськмй В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.

 36. Яновский Р. Глобальные изменения и социальная безопасность. – М.: Academia, 1999. – 358 с.

 37. Экономика Венгрии. Венгерская торгово-промышленная палата. // Посредник. – 2001. - №5. – С.24.

 38. Шуфрич Н.І. Земельні реформи у постсоціалістичній Угорщині //  Збірник наукових праць Подільської державної агротехнічної академії. – Каменець-Подільський: ПДАТА, 2002. – Вип.10. – С.267-268.

 39. Шуфрич Н.І. Ефективність трансформації сільського господарства постсоціалістичної Угорщини // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект. Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН.ЦНСГБ. ЗІАПВ. – К., 2003. - С.70-73.

 40. Ind. ceram. et verr. - 2001. - № 971. - Р. 346-350.


Додатки видалено. Завантажте повну версію роботи.


Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „Напрямки співпраці України та єс”
Таке об’єднання суверенних повноважень також називається „європейською інтеграцією”

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „ наслідки вступу україни в сот ”
...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „ Західноєвропейський романтизм в особах ”
Прокидається замилування до почуттів і переживань простих людей, до щоденного життя в природному середовищі, відмова від штучності...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „Cистеми зовнішньоекономічних зв’язків сша”
Зовнішньоекономічні зв’язки держави – це взаємо-обмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами,...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: "зовнішня політика центральної ради"
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що дослідження даного питання допоможе краще розібратися в сьогоднішній зовнішній політиці...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „ Живопис середньовічної Європи”
Одним із головних предметів вивчення та засобом реалізації процесів культурного буття є культурна сфера – як суспільний феномен,...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: „Трудова міграція в країнах Західної Європи”
На початок XXI ст міжнародна міграція стала одним з найважливіших питань порядку денного зовнішньої та внутрішньої політики майже...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: федералізм країн латинської америки
Розвиток федералізму в світі неможливий без постійного теоретичного узагальнення практичного досвіду федералізму в інших державах...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: "зовнішня політика івана виговського" зміст
Такою особистістю, без сумніву, був визначний діяч Української держави середини хуіі ст полководець, дипломат, герой Визвольної війни...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: "зовнішня політика івана виговського" зміст
Такою особистістю, без сумніву, був визначний діяч Української держави середини хуіі ст полководець, дипломат, герой Визвольної війни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©vagomo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи